OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY BANANA BEAUTY

1. Zakres obowiązywania
2. Zawarcie umowy
3. Ceny i metody płatności
4. Warunki dostawy oraz wysyłki
5. Zastrzeżenie prawa własności
6. Brak sprzedaży dla odbiorców komercyjnych
7. Rękojmia za wady i gwarancja
8. Prawa autorskie i prawa autorskie do ilustracji
9. Informacja dot. alternatywnego rozstrzygania sporów
10. Warunki końcowe, prawo stosowane

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie wszystkie umowy zawarte z Grenion GmbH, Q7 17a, 68161 Mannheim dotyczące zakupu artykułów, których dokonaszw naszym sklepie online.
1.2 Uprzednio ustalone przez Ciebie warunki odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie stanowią ich części nawet w przypadku ich znajomości, chyba że, zgodzimy się na nie wyłącznie iz zachowaniem formy pismenej (np. poprzez email).
1.3 Ogólne Waunki Handlowe mają zastosowanie wyłącznie wtedy, jeśli jesteś konsumentem, tzn. cel zamówionych produktów i usług nie może zostać głównie przypisany Twojej działalności gospodarczej oraz działalności na własny rachunek.
1.4 Sprzedaż klientom prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność na rachunek własny i dlatego działający jako przedsiębiorca lub sprzedaż ilości typowych dla gospodarstwa domowego należy uprzednio nam zgłosić.
1.5 Językiem umowy jest język polski.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Nasze dane dot. produktów i cen w ramach każdego procesu zamówienia są niewiążące i mają charakter orientacyjny.
2.2 Produkty możesz najpierw niewiążąco włożyć do wirtualnego koszyka. Po kliknięciu na przycisk „dalej do kasy“ możesz podać dane dot. wysyłki oraz rachunku i wybrać metodę płatności. Dane możesz zawsze zmienić przed wysłaniem wiążącego zamówienia korzystając z przeznaczonego w tym celu pola. Klikając na przycisk „Kup teraz“ przesyłasz wiążące zamównienie produktów znajdujacych się w koszyku. Potwierdzenie odbioru Twojego zamównienia przesyłane jest drogą mailową bezpośrednio po przesłaniu zamównienia.
2.3 Kiedy dochodzi do zawarcia umowy, zależy od wybranej przez Ciebie metody płatności:

 • Rachunek Klarna i sprzedaż ratalna
  Zamówienie zostaje przyjętew momencie przesłania oświadczenia o przyjęciu oferty w osobnym e-mailu lub poprzez przesłanie produktu w ciągu dwóch dni roboczych do klienta.
 • Klarna przelew natychmiastowy
  Po przesłaniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług płatniczych Klarna Bank AB (publ).Umowa z nami zostaje zawarta w momencie przekazania polecenia wypłaty u danego dostawcy usług płatniczych.
 • Amazon Pay
  Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego Amazon jeszcze przed zakończeniem procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym. Możesz tam wybrać adres dostawy oraz sposób płatności zapisany na stronie w Amazon i potwierdzić zlecenie płatności do Amazon. Następnie możesz jak zwykle zakończyć proces zamawiania w naszym sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia prosimy Amazon o zainicjowanie transakcji płatniczej i tym samym przyjęcie oferty.
 • Karta kredytowa
  Składając zamówienie podajesz nam również dane Twojej karty kredytowej. Po stwierdzeniu tożsamości jako uprawnionego posiadacza karty kredytowej prosimy firmę obsługującą Twoją kartę kredytową o zainicjowanie transakcji płatniczej, a tym samym przyjęcie Twojej oferty.
 • Paypal
  Po zakończeniu procesu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług płatniczych PayPal. Możesz zlecić polecnie wypłaty dostawcy Paypal. Poprzez nasze wezwanie do dokonania transakcji płatniczej przez PAYPAL, Twoja oferta zamówienia zostaje przez nas przyjęta.
 • Przedpłata przelewem bankowym
  Zamówienie zostaje przyjętew momencie przesłania oświadczenia o przyjęciu oferty w osobnym e-mailu lub poprzez przesłanie produktu w ciągu dwóch dni roboczych do klienta.
 • Płatność za pobraniem
  Zapłać za zamówienie gotówką przy odbiorze paczki od kuriera. Uwaga: opcja dostępna wyłącznie na terenie Polski. Cena wynosi 15,00 PLN + koszt wysyłki.
 • Płatność za pomocą portalu Przelewu24 (P24) – obciążenie rachunku bankowego (tylko dla klientów z Polski)
  Po przesłaniu wiążącego zamówienia zostaniesz przekierowany na portal Przelewy24 i będziesz mógł dokonać wyboru banku. Po udanym zalogowaniu się możesz dokonać jak zwykle przelewu za pomocą online banking.

2.4 Tekst umowy nie jest przez nas przechowywany.

3. CENY I METODY PŁATNOŚCI

3.1 Wszystkie ceny zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT i podlegają zryczałtowanej opłacie za dostawę.
3.2 Następujące metody płatności są ogólnie dostępne dla dostaw:

 • Płatność za pobraniem
 • Płatność za pomocą portalu Przelewu24 (P24)
 • Poprzez Klarna: rachunek, przelew natychmiastowy, sprzedaż ratalna
 • Amazon Pay
 • Karta kredytowa
 • Paypal
 • Przedpłata przelewem bankowym

Dalsze informacje dotyczące danych metod płatniczych i ich dostępności w poszczególnychkrajach znajdziesz na stronie pod„Metody płatności“.
3.3 O ile nie ustalono inaczej dla poszczególnych sposobów płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne do zapłaty.

4. WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI

4.1 Produkty zostaną wysłane na wskazany przez Ciebie adres dostawy.
4.2 O terminach dostaw i ograniczeniach w dostawie (np. o ograniczeniach w dostawie do niektórych krajów) poszczególnych produktów klienci zostaną poinformowani na osobnej stronie informacyjnej „Koszty wysyłki i terminy dostaw” lub w ramach odpowiedniego opisu produktu.
4.3 Ewentualne opłaty celne lub lokalne podatki muszą zostać pokryte przez kupującego.

5. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Dostarczony produkt pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności.

6. BRAK SPRZEDAŻY DLA ODBIORCÓW KOMERCYJNYCH

6.1 Towary oferowane w sklepie są sprzedawane wyłącznie konsumentom. Dalsza komercyjna odsprzedaż produktów nie jest dozwolona bez naszej zgody.
6.2 Mamy prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli klient kupuje od nas produkty sprzecznie zzakazem, o którym mowa jest w punkcie 1, w celu ich odsprzedaży lub jeśliodsprzedał już produkty.
6.3 Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej z tytułu nieuprawnionej odsprzedaży naszych produktów.

7. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA

7.1 W przypadku wad przedmiotu sprzedaży, który został dostraczony, przysługują klientowi ustawowe uprawnienia w zakresie rękojmi/odpowiedzialności za wady fizyczne, niezależnie od ewentualnych gwarancji.
7.2 W przypadku reklamacji gwarancji, szczegóły określane są w warunkach zawartych w gwarancji, które udostępniane są w formie pisemnej przed zakończeniem zamównienia.

8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

Wszystkie zamieszczone na stronie prawa autorskie i prawa autorskie do ilustracji są naszą własnościąlub jesteśmy upoważnieni do ich wykorzystywania.Wszelkie wykorzystanie ich bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

9. INFORMACJA DOT. ALTERNATYWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Komisja Europejska oferuje możliwość internetowego rozstrzygania sporów na swojejplatformie internetowej. Na platformę tą można dotrzeć poprzez zewnętrzny link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Zwracamy oprócz tego uwagę, zgodnie z § 36 ust. 1 i 2 Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich, że nie jesteśmy ani gotowi, ani zobowiązani do udziału w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem arbitrażowym ds. konsumenckich.

10. WARUNKI KOŃCOWE, PRAWO STOSOWANE

10.1 Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie jedynie wtedy,jeśli konsument zostanie pozbawiony przysługującej mu ochrony na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących w danym państwie, w którym ma on swoje zwykłe miejsce zamieszkania.
10.2 W przypadku gdyby poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych były lub stały się częściowo lub w całości nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami prawa cywilnego.