INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH

Zgodnie z art. 12 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (w dalszej części zwanego: RODO) jesteśmy zobowiązani poinformować Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy z należytą powagą, a niniejsza klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach określonych we właściwych ustawach.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku dalszego rozwoju naszej strony, w przypadku korzystania z nowych technologii lub w przypadku zmiany podstaw prawnych lub odpowiedniego orzecznictwa.

W związku z tym radzimy Ci, abyś od czasu do czasu przeczytał niniejszą klauzulę informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, a jej wydruk lub kopię włączył do swoich dokumentów.

DEFINICJE

 • „Strona internetowa“ lub „witryna internetowa“ oznacza w dalszej części wszystkie strony administratora na https://www.bananabeauty.pl/.
 • „Dane osobowe“ oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne. Tym samym danymi osobowymi są np. nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu danej osoby, ale również informacje o preferencjach, zainteresowaniach i członkostwach w różnych organizacjach.
 • „Przetwarzanie“ oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • „Pseudonimizacja“ oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • „Zgoda“ oznacza w dalszej części dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • „Google“ oznacza w dalszej części spółkę Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; która jest dostępna na terenie Unii Europejskiej pod następującym adresem: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsza klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich stron https://www.bananabeauty.pl/. Nie obejmuje ona swoim zasięgiem jakichkolwiek zlinkowanych stron internetowych lub witryn internetowych innych podmiotów (oferentów usług).

ADMINISTRATOR

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych objętych zakresem obowiązywania niniejszejklauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych jest:

Grenion GmbH
Q7 17a, 68161 Mannheim

PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych związane z naszym przedsiębiorstwem lub z naszą stroną internetową, możesz się zwrócić do naszego inspektora danych osobowych:

Adwokaci Spirit Legal LLP
Adwokat i inspektor danych osobowych
Peter Hense

Adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych
c/o Grenion GmbH
Q7 17a, 68161 Mannheim

Nawiązanie kontaktu przy pomocy szyfrowanego formularza online:

Skontaktuj się z inspektorem danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO

Podjęliśmy szeroko zakrojone działania o charakterze technicznym i organizacyjnym, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, utratą oraz negatywnym działaniem innych czynników zewnętrznych. W tym celu regularnie kontrolujemy nasze zabezpieczenia i dostosowujemy je do aktualnego stanu techniki.

TWOJE PRAWA

W odniesieniu do dotyczących Ciebie danych osobowych przysługują Ci podane poniżej prawa, których możesz dochodzić względem nas:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub do ich usunięcia (art. 17 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • Prawo do odwołania udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego („prawo do przeniesienia danych“) oraz prawo do przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli został spełniony warunek
 • określony w art. 20 ust. 1 lit. a, b RODO (art. 20 RODO).

Możesz dochodzić swoich praw poprzez przekazanie stosownej informacji posługując się danymi kontaktowymi wskazanymi w części „Administrator“ lub poprzez skontaktowanie się z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych.

Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (art. 77 RODO).

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, DANE DOSTĘPOWE

Do celów czysto informacyjnych możesz korzystać z naszej strony internetowej zasadniczo bez ujawniania swojej tożsamości. W związku z tym otwierając poszczególne podstrony naszej strony internetowej naszemu dostawcy usług internetowych przekazujemy dane dostępowe, abyś mógł wyświetlić naszą stronę. Są to następujące dane:

 • Typ przeglądarki internetowej/ wersja przeglądarki internetowej,
 • Stosowany system operacyjny,
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki internetowej,
 • Nazwa hosta stosowanego urządzenia końcowego,
 • Adres IP,
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie otwarcia strony,
 • Treść żądania (konkretna strona),
 • Data i godzina zapytania serwera,
 • Status dostępu/kod statusu HTTP,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzona strona),
 • Przekazywana wielkość danych,
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT).

Tymczasowe przetwarzanie adresu IP przez system jest konieczne, aby pod względem technicznym umożliwić udostępnienie strony internetowej Twojemu komputerowi. W tym celu wymagane jest przetwarzanie Twojego adresu IP przez czas sesji. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Dane dostępowe nie są wykorzystywane do identyfikacji pojedynczych użytkowników jak również nie są zestawiane z innymi źródłami danych. Dane dostępowe zostaną usunięte, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce w momencie zakończenia odwiedzin na stronie internetowej.

Adresy IP są zapisywane w plikach dziennika serwera w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Poza tym dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Również w tej sytuacji dane nie są poddawane analizie do celów marketingowych. Dane są usuwane zazwyczaj najpóźniej w terminie 7 dni, w indywidualnych przypadkach możliwe jest dalsze przetwarzanie tych danych po upływie tego terminu. W takiej sytuacji adres IP jest usuwany lub w taki sposób zmieniany, aby uniemożliwić dalsze przyporządkowanie klienta otwierającego stronę.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przetwarzanie danych w plikach dziennikach serwera jest bezwzględnie wymagane w celu prowadzenia strony internetowej. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku uzasadnionego prawnie sprzeciwu dokonamy weryfikacji stanu faktycznego i następnie albo zaprzestaniemy lub dostosujemy sposób przetwarzania Twoich danych albo wskażemy Ci istnienie po naszej stronie uzasadnionych prawnie podstaw, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych. Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

CIASTECZKA

Podczas korzystania ze strony internetowej oprócz wskazanych powyżej danych dostępowych w przeglądarce internetowej stosowanego przez Ciebie urządzenia końcowego zapisywane są tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe z ciągiem liczbowym zapisywane w lokalnej pamięci podręcznej stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Ciasteczka nie stanowią części systemu komputera i nie działają jak programy. Służą one do kształtowania strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. Stosowanie ciasteczek może być konieczne ze względów technicznych lub też może służyć do innych celów (np. do analizy/oceny korzystania ze strony internetowej).

A) CIASTECZKA WYMAGANE ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH

Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają tego, aby przeglądarka otwierająca naszą stronę była możliwa do zidentyfikowania również po przejściu na inną stronę. W ciasteczkach przetwarzane są następujące dane:

 • Ustawienie językowe,
 • Artykuły w koszyku,
 • Informacje dotyczące logowania się.

Dane użytkownika gromadzone przez ciasteczka wymagane ze względów technicznych nie są przetwarzane w celu tworzenia profili użytkowników. Korzystamy również z tzw. „ciasteczek sesyjnych“ zapisujących identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania Twojej przeglądarki internetowej można przyporządkować do wspólnej sesji. Ciasteczka sesyjne są wymagane do korzystania ze strony internetowej. W szczególności w sytuacji, kiedy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową, możemy dzięki nim ponownie zidentyfikować stosowane urządzenie końcowe. Tego rodzaju ciasteczka stosujemy po to, aby móc Ciebie rozpoznać podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej, zakładając że masz u nas swoje konto; w przeciwnym razie przy każdej wizycie musisz się ponownie zalogować. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Stosujemy ciasteczka sesyjne, aby zwiększyć atrakcyjność i efektywność korzystania z naszej strony internetowej. Ciasteczka sesyjne są usuwane bezpośrednio po wylogowaniu się lub po zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

Większość przeglądarek internetowych dzięki swoim ustawieniom automatycznie akceptuje ciasteczka. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Ciasteczka już zapisane możesz w dowolnym momencie usunąć. Może to być przeprowadzane również w sposób zautomatyzowany. W przypadku dezaktywacji ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

B) CIASTECZKA NIEWYMAGANE ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH

Poza tym stosujemy na naszej stronie internetowej ciasteczka, które umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników surfujących po naszej stronie internetowej. W ciasteczkach zapisywane i przetwarzane są na przykład następujące dane:

 • Wprowadzone hasła wyszukiwania,
 • Częstotliwość otwierania stron,
 • Korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej.

Stosujemy te ciasteczka, aby zwiększyć atrakcyjność i efektywność korzystania z naszej strony internetowej. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Ciasteczka niewymagane ze względów technicznych są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który w zależności od danego ciasteczka może być różny.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej masz możliwość całkowitego lub selektywnego blokowania zapisywania ciasteczek lub usunięcia ciasteczek już zapisanych. Ponadto przed zamieszczeniem ciasteczka możesz wyświetlić sobie odpowiednie informacje. Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”. Jeżeli dokonasz zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie stosowania ciasteczek lub jeżeli dezaktywujesz ciasteczka, wówczas może się zdarzyć, że zakres dostępnych funkcji tej strony internetowej ulegnie ograniczeniu.

Jeżeli w naszej ofercie na stronie internetowej będziemy stosować ciasteczka podmiotów trzecich, wówczas oddzielnie poinformujemy Ciebie o tym fakcie.

NAWIĄZANIE KONTAKTU Z NASZYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

W przypadku nawiązania kontaktu z naszym przedsiębiorstwem np. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, będziemy przetwarzać przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Podanie nazwiska i ważnego adresu e-mail jest bezwzględnie konieczne w celu opracowania zapytań złożonych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W momencie przesłania do nas wiadomości przetwarzane są ponadto następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina rejestracji.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, jeżeli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy. Jeżeli w celu zawarcia umowy konieczne jest podanie Twoich danych, to w przypadku nieprzekazania danych zawarcie lub realizacja umowy bądź opracowanie zapytania mogą się okazać niemożliwe.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu służy jedynie do opracowania nawiązanego kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu pocztą elektroniczną zachodzi również wymagany, prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu przesyłania danych służą do uniknięcia ewentualnego niezgodnego z prawem wykorzystania formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W związku z tym jakiekolwiek dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia konwersacji. Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko przetwarzanie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to konieczne do przygotowania, zawarcia, realizacji oraz/ lub zakończenia transakcji czynności prawnej z naszym przedsiębiorstwem.Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy, wówczas w przypadku ich nieprzekazania może się okazać, że zawarcie umowy, jej realizacja oraz/lub zakończenie czynności prawnej z naszym przedsiębiorstwem będzie niemożliwe.

Po osiągnięciu celu (np. zrealizowanie umowy) dane osobowe zostaną zablokowane przed ich dalszym przetwarzaniem lub usunięte, chyba że na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (np. zgoda na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesyłania poczty elektronicznej zawierającej reklamę), porozumienia umownego, uprawnienia ustawowego (np. uprawnienie do przesyłania reklamy bezpośredniej) lub na podstawie zasadnych interesów (np. przechowywanie w celu dochodzenia roszczeń) będziemy uprawnieni do dalszego przechowywania oraz przetwarzania danych w wymaganym w danym przypadku zakresie.

Przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim nastąpi tylko wtedy, jeżeli

 • jest to konieczne w celu zawarcia, realizacji lub zakończenia czynności prawnych z naszym przedsiębiorstwem (np. przekazywanie danych podmiotom świadczącym usługi płatnicze / przedsiębiorstwom wysyłkowym w celu realizacji umowy zawartej z Tobą), (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO), lub
 • tych danych wymaga podwykonawca lub inny podmiot wykonawczy zaangażowany przez nas wyłącznie w ramach realizacji ofert lub usług żądanych przez Ciebie (jeżeli wyraźnie nie przekażemy Ci innych informacji, tego rodzaju podmioty trzecie będą uprawnione do przetwarzania danych tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji oferty lub usług), lub
 • otrzymano zarządzenie urzędowe opatrzone klauzulą wykonalności (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO), lub
 • otrzymano zarządzenie sądowe opatrzone klauzulą wykonalności (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO), lub
 • jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO), lub
 • przetwarzanie jest konieczne, aby zapewnić ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d) RODO), lub
 • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e), lub
 • jesteśmy uprawnieni lub nawet zobowiązani do realizacji nadrzędnych, uzasadnionych prawnie interesów (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

W zakresie wykraczającym poza powyższe Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom, przedsiębiorcom lub jednostkom, chyba że w sposób skuteczny wyraziłeś zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych osobowych. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ONLINE

Jeżeli chcesz w naszym sklepie internetowym złożyć zamówienie lub dokonać rezerwacji, wtedy w celu przygotowania i zawarcia umowy koniecznym jest podanie przez Ciebie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, adres oraz adres e-mail. Obowiązkowe informacje, które są konieczne do realizacji zamówienia i umowy, zostały specjalnie oznaczone, podanie innych informacji jest dobrowolne. W przypadku niepodania wymaganych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w związku z tym w szczególności dane płatnicze zostaną przekazane wybranemu przez Ciebie podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze lub bankowi prowadzącemu nasz rachunek firmowy. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do Twoich danych osobowych, proces zamawiania na naszej stronie internetowej jest szyfrowany w technice SSL/TLS.

Możesz dobrowolnie założyć konto klienta, na którym zapiszemy Twoje dane do celów przyszłych odwiedzin na naszej stronie internetowej. W przypadku zakładania konta klienta przetwarzane są tylko podane przez Ciebie dane. Wszystkie inne dane, włączając w nie dane dotyczące Twojego konta klienta, po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji możesz samodzielnie edytować lub usunąć.

Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani przechowywać Twoje dane adresowe, płatnicze i dotyczące zamówienia przez okres 10 lat. Dwa lata po zakończeniu umowy zakres przetwarzania zostanie ograniczony do przetwarzania związanego z dochowaniem bieżących obowiązków ustawowych.

REJESTRACJA / CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ CHRONIONA HASŁEM / KONTO KLIENTA

Jeżeli chciałbyś korzystać z części strony internetowej chronionej hasłem, musisz się zarejestrować oraz podać następujące dane:

 • Adres e-mail,
 • Imię i nazwisko oraz adres, jeżeli otwarcie konta klienta jest związane z zamówieniem.

Poza tym w momencie rejestracji przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina rejestracji.

Dane zostaną usunięte, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania. W odniesieniu do danych gromadzonych podczas procesu rejestracji sytuacja taka ma miejsce, jeżeli rejestracja na stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

W części strony internetowej chronionej hasłem dostępne są następujące funkcje:

 • Edycja własnych danych profilowych,
 • Wgląd w złożone zamówienia,
 • Zarządzanie systemem reward („Przyjaciele polecają przyjaciołom“ i program lojalnościowy).

Jeżeli korzystasz z części strony internetowej chronionej hasłem, aby np. opracowywać swoje dane profilowe lub dokonywać wglądu w złożone zamówienia, wówczas przetwarzamy również dane wymagane w celu przygotowania lub realizacji umowy dotyczące Twojej osoby, w szczególności dane adresowe czy informacje o sposobie płatności. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Dane zostaną usunięte, jak tylko nie będą wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub ich usunięciu nie będą stały na przeszkodzie żadne inne uzasadnione prawnie interesy. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani przechowywać Twoje dane adresowe, płatnicze i dotyczące zamówienia przez okres 10 lat. Dwa lata po zakończeniu umowy zakres przetwarzania zostanie ograniczony do przetwarzania związanego z dochowaniem bieżących obowiązków ustawowych. Przetwarzanie danych jest wymagane w celu przygotowania lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania swoich danych nie będziesz mógł korzystać z części strony internetowej chronionej hasłem i niemożliwe będzie zawarcie lub realizacja umowy.

Jeżeli dobrowolnie przekażesz swojej dalsze dane (np. dotyczące zainteresowań, wieku, płci, preferencji), wówczas Twoje dane, które nie są wymagane w celu przygotowania lub realizacji umowy, będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz korzystać z części strony internetowej chronionej hasłem oraz jeżeli ich uprzednio nie usuniesz. W ten sposób dążymy do optymalizacji korzystania przez Ciebie jako użytkownika z naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

W dowolnym momencie możesz samodzielnie zarządzać, zmieniać i usuwać swoje dobrowolnie przekazane dane znajdujące się w części strony internetowej chronionej hasłem. To od Ciebie zależy, czy podejmiesz działania określone w części „Twoje prawa“, przy czym w przypadku zastrzeżeń prosimy Ciebie, abyś w pierwszej kolejności skontaktował się z naszym przedsiębiorstwem.

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Cieszymy się, że interesujesz się nami i ubiegasz lub ubiegałeś się o przyjęcie do pracy w naszym przedsiębiorstwie. Poniżej przekazujemy Ci kilka informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzamy dane, które są konieczne do przeprowadzenia procesu w trybie online (np. nazwisko, adres e-mail, i lokalizacja), jak również dane, które nam przesłałeś w związku z Twoją aplikacją, aby zweryfikować kwalifikacje na dane stanowisko (lub ewentualnie na inne nieobsadzone stanowiska w naszym przedsiębiorstwie) oraz przeprowadzić proces rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi w pierwszej kolejności § 26 Federalnej ustawy o ochronie danych w wersji obowiązującej od dnia 25.05.2018. Zgodnie z tym przepisem dopuszczalne jest przetwarzanie danych, które są wymagane w związku z decyzją dotyczącą zawiązania stosunku zatrudnienia z pracownikiem. Jeżeli po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą wymagane do celów dochodzenia roszczeń na drodze prawnej, wówczas przetwarzanie danych nastąpi na podstawie warunków określonych w art. 6 RODO, w szczególności w celu realizacji uzasadnionych prawnie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes prawny będzie wówczas polegał na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

W przypadku decyzji odmownej dane kandydatów zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze przechowywanie Twoich danych osobowych Twoje dane zostaną włączone do naszej bazy danych kandydatów. Po upływie 2 lat Twoje dane zostaną z niej usunięte. Jeżeli w wyniku procedury rekrutacyjnej otrzymasz u nas pracę na aplikowanym stanowisku, Twoje dane zostaną przeniesione z systemu danych kandydatów do naszego systemu informacji kadrowych.

Podczas realizacji procesu rekrutacji korzystamy z usług podmiotu oferującego specjalistyczne oprogramowanie. Dlatego też w trakcie świadczenia tych usług w związku z pracami konserwacyjnymi i aktualizacją systemów podmiot ten może uzyskać wiedzę na temat Twoich danych osobowych. Jednakże z tym podmiotem zawarliśmy umowę w sprawie przetwarzania danych, która gwarantuje, że dane będą przetwarzane w sposób dopuszczalny prawnie.

Po otrzymaniu przez nas Twojej aplikacji Twoje dane jako dane kandydata będą weryfikowane przez dział kadr. Następnie odpowiednie aplikacje są wewnętrznie przekazywane osobie odpowiedzialnej w danym dziale za stanowiska przeznaczone do obsadzenia. Następnie uzgadniany jest dalszy proces rekrutacji. W naszym przedsiębiorstwie dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby, dla których są one niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu naszego procesu rekrutacyjnego.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

E-MAIL MARKETING

REKLAMA DLA DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail przekazanego nam w ramach zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi, aby w trakcie lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia pocztą elektroniczną, zakładając że wcześniej nie wyraziłeś sprzeciwu na przetwarzanie swojego adresu e-mail, móc Ci przesyłać następujące treści i informacje:

 • Dalsze interesujące oferty z naszego portfela produktów,
 • Informacje dotyczące imprez organizowanych przez nasze przedsiębiorstwo,
 • Pytania o szczególne życzenia związane z rozwojem produktów,
 • Zapytania o feedback.

Jeżeli przesyłanie informacji elektronicznych nie jest wymagane w celu realizacji umowy (np. e-mail w formie informacyjnej), a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, wówczas przetwarzanie danych będzie się opierać na zapisach art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione prawnie interesy związane z powyższym przetwarzaniem danych polegają na zwiększeniu poziomu i optymalizacji naszych usług serwisowych, na przesyłaniu reklam bezpośrednich oraz na zapewnieniu zadowolenia klientów. Twoje dane zostaną usunięte, jeżeli zakończysz swoją umowę korzystania, co nastąpi najpóźniej w terminie 3 lat od daty zakończenia umowy.

Informujemy Ciebie, że w dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania reklamy bezpośredniej oraz przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie ponosząc przy tym innych kosztów z wyjątkiem kosztów przekazania informacji określonych w taryfach podstawowych. W tym zakresie przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu bez podawania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Po wykonaniu Twojego prawa do sprzeciwu Twoje dane związane z realizacją celów marketingowych przeznaczonym dla dotychczasowych klientów zostaną usunięte. W tym celu kliknij na link dezaktywujący znajdujący się w danym mailu lub prześlij nam swój sprzeciw, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

STOSOWANIE ZENLOOP DO WYSYŁANIA ZAPYTAŃ O FEEDBACK

Twój adres e-mail przetwarzamy również do wysyłania zapytań o feedback. Dlatego też wiadomość e-mail zawiera tzw. ankietę NPS, „Net Promoter Score“, służącą do mierzenia stopnia zadowolenia klientów, która jest opracowywana i wysyłane poprzez Zenloop (Zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlin). W tym celu po złożeniu Twojego zamówienia Zenloop otrzyma Twój adres e-mail, Twoje nazwisko i numer zamówienia. Zenloop zapisuje Twoje dane jak również Twój feedback na terenie Unii Europejskiej. Zenloop korzysta z Twoich danych – po uprzednim przeprowadzeniu ich anonimizacji – do sporządzania raportów lub wzorców (benchmarks), przy czym zanonimizowane dane są wykorzystywane do celów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz zarządzaniem operacyjnym, aby na ich podstawie móc sporządzać analizy statystyczne, a ponadto do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Zenloop usuwa Twoje dane zasadniczo po upływie ustawowych okresów przechowywania danych, chyba że inne podstawy prawne będą uzasadniać dalsze przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych Zenloop dostępnej na stronie internetowej https://www.zenloop.com/de/legal/privacy .

My jak również jednostki powiązane z naszym przedsiębiorstwem w ramach koncernu wykorzystują Twoje dane w celu uatrakcyjnienia naszej oferty oraz w celu dokonywania ulepszeń i poprawek. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

STOSOWANIE MAILJET DO WYSYŁANIA ZAPYTAŃ O FEEDBACK DOTYCZĄCY PRODUKTÓW

Korzystamy z usługi e-mail marketingu „Mailjet“ oferowanej przez spółkę Mailjet GmbH (c/o Workrepublic, Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf, Niemcy; https://www.mailjet.de/) aby po dokonaniu przez Ciebie zakupów przesyłać Ci drogą mailową zapytania o feedback dotyczące nabytych produktów. W tym celu Mailjet będzie przetwarzać Twój adres e-mail na terenie Unii Europejskiej, póki będzie on wymagany do świadczenia usługi . Oprócz tego przetwarzane będą informacje techniczne takie jak stosowana przeglądarka internetowa, moment otwarcia strony oraz adres IP. Te informacje są przetwarzane w celu analizy oraz dokonywania ulepszeń technicznych naszego serwisu.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez Mailjet jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje możesz znaleźć w klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych Mailjet dostępnej na stronie internetowej https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/ oraz w wytycznych dot. ochrony danych dostępnych na stronie internetowej https://www.mailjet.de/privacy-policy/?_ga=2.212624340.1786717741.1542624534-1074210499.1542624534

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

FUNKCJA ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY/ KSIĘGA GOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dzięki linkowi przesyłanemu za pośrednictwem Mailjet, a przekierowującego do naszego systemu sklepowego, możesz, jeżeli posiadasz konto klienta, dokonać na naszej stronie internetowej oceny zakupionego przez Ciebie produktu.

Dokonując wpisu przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • Adres e-mail,
 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa użytkownika,
 • Miejsce zamieszkania.

Poza tym w momencie dokonywania wpisu przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina wpisu.

W momencie publikacji Twojego wpisu nie będzie udostępniony podany przez Ciebie adres e-mail, a jedynie nazwa podana przez Ciebie na koncie klienta. Tym samym nie ma tu obowiązku podania pełnego nazwiska, a Ty masz możliwość anonimowego korzystania z tej funkcji. Na swoim koncie klienta możesz w dowolnym momencie zmienić wyświetlaną nazwę użytkownika. Przed publikacją każdy wpis jest przez nas weryfikowany. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie tych wpisów, które zostaną uznane za niezgodne z prawem.

Twój adres e-mail oraz Twoją nazwę użytkownika/ pseudonim są przez nas przetwarzane, aby w razie konieczności móc ustalić, czy w przypadku wpisu chodzi o prawdziwy komentarz oparty na doświadczeniu zakupowym. Poza tym możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli Twój wpis na stronie internetowej dotyczący naszego przedsiębiorstwa zostanie uznany za niezgodny z prawem, oraz aby móc się bronić przed skargami lub roszczeniami, które mogą być do nas kierowane ze względu na Twój wpis.

W tym celu przetwarzamy również twój adres IP. Adres IP zostanie usunięty po upływie 1 tygodnia. Twój adres e-mail będziemy w każdym wypadku przetwarzać tak długo, jak długo wpis będzie zamieszczony na stronie internetowej lub będziemy się zajmować danym wpisem w ramach prowadzonego sporu prawnego.

Jeżeli wpis zostanie usunięty przez Ciebie lub przez nas, wówczas ze wskazanych względów prewencyjnych i obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać adres e-mail, podane nazwisko/nazwę oraz dalsze dobrowolne informacje do chwili upływu ustawowych okresów przedawnienia, jednakże przetwarzanie tych danych zostanie przez nas ograniczone już po upływie 6 miesięcy.

Danych nie przekazujemy osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub na podstawie zarządzenia urzędowego lub sędziowskiego lub też, gdy przekazanie tych informacji osobom trzecim jest konieczne do realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

W dowolnym momencie możesz nam kazać usunąć swój wpis. W tym celu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator”. To od Ciebie zależy, czy podejmiesz działania określone w części „Twoje prawa“, przy czym w przypadku zastrzeżeń prosimy Ciebie, abyś w pierwszej kolejności skontaktował się z naszym przedsiębiorstwem.

NEWSLETTER

Na stronie internetowej masz możliwość zaprenumerowania naszego newslettera przesyłanego mailem, w którym regularnie będziemy Ciebie informować o takich sprawach jak:

 • Oferty z naszego portfela produktów,
 • Informacje dotyczące imprez organizowanych przez nasze przedsiębiorstwo,
 • Oferty (również imprezy) organizowane przez osoby trzecie, jeżeli w związku z tym otrzymaliśmy Twoją zgodę,
 • Nowe artykuły/ kolekcje,
 • Oferty specjalne / oferty czasowe.

W celu otrzymywania newslettera konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail.

Zgłoszenie do otrzymywania naszego newslettera mailowego następuje w modelu double opt-in. Bezpośrednio po podaniu danych oznaczonych jako pola obowiązkowe prześlemy wiadomość mailową na wskazany przez Ciebie adres e-mail, w którym poprosimy Ciebie o wyraźne potwierdzenie zgłoszenia do otrzymywania newslettera (kliknięcie na link potwierdzający). W ten sposób zapewniamy, że rzeczywiście życzysz sobie otrzymywania drogą mailową naszego newslettera. Jeżeli w przeciągu 24 godzin nie otrzymamy potwierdzenia, wówczas zablokujemy przekazane nam informacje i usuniemy je automatycznie najpóźniej po upływie jednego miesiąca.

Poza tym w momencie zaprenumerowania przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina zgłoszenia do otrzymywania newslettera,
 • Moment Twojego potwierdzenia poprzez kliknięcie na link potwierdzający.

Przetwarzamy Twój adres IP, moment zgłoszenia do otrzymywania newslettera oraz moment Twojego potwierdzenia, aby udokumentować Twoje zgłoszenie do otrzymywania newslettera oraz aby zapobiec niezgodnemu z prawem wykorzystaniu z Twoich danych osobowych. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Te dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia umowy. Jeżeli zgłoszenie do otrzymywania newslettera nastąpi w innym momencie aniżeli zawarcie umowy, wówczas dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia operacji korzystania. Przedmiotowe dane zostaną usunięte w momencie zakończenia prenumeraty newslettera.

Po otrzymaniu Twojego potwierdzenia będziemy przetwarzać adres e-mail odbiorcy w celu przesłania naszego newslettera drogą mailową. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane zostaną usunięte w momencie zakończenia przez Ciebie prenumeraty newslettera.

Odwołanie Twojej zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez przesłanie nam wiadomości (por. dane kontaktowe podane w części „Administrator“) lub poprzez bezpośrednie kliknięcie na link zawarty w newsletterze potwierdzający rezygnację z prenumeraty newslettera. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO).

Niniejszym informujemy Ciebie, że w przypadku wysyłki newslettera analizujemy Twoje zachowanie jako użytkownika. Do tej analizy wysyłane e-maile zawierają tzw. web beacons lub tracking pixel (piksele monitorujące) stanowiące jednopikselowy plik graficzny, które są zintegrowane z naszą stroną internetową. W celu przeprowadzenia analizy łączymy dane podane w części „Dane dostępowe“ i web beacons z Twoim adresem e-mail oraz z Twoim indywidualnym numerem ID. Ten numer ID zawierają również linki zawarte w newsletterze.

Na podstawie uzyskanych danych sporządzamy profil użytkownika, aby dostosować newsletter do Twoich indywidualnych zainteresowań (interesów). Kiedy czytasz nasze newslettery, wówczas zbieramy informacje o tym, które linki klikasz, i na tej podstawie ustalamy Twoje osobiste zainteresowania. Te dane łączymy z działaniami podejmowanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej. Informacje będą przetwarzane przez taki okres prenumeraty newslettera. Po rezygnacji z otrzymywania newslettera przetwarzamy przedmiotowe dane jedynie do celów czysto statystycznych i czynimy to w sposób anonimowy.

W ten sposób dążymy do celu, jakim jest analiza korzystania i optymalizacja reklamy mailowej, którą Tobie przekazujemy. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Informujemy Ciebie, że w dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania reklamy bezpośredniej oraz przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie ponosząc przy tym innych kosztów z wyjątkiem kosztów przekazania informacji określonych w taryfach podstawowych. W tym zakresie przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu bez podawania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Po wykonaniu Twojego prawa do sprzeciwu Twoje dane związane z marketingiem bezpośrednim zostaną usunięte. W tym celu kliknij na link dezaktywujący znajdujący się w danym mailu lub prześlij nam swój sprzeciw, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Możesz uniknąć monitorowania, standardowo dezaktywując w swoim programie poczty mailowej funkcję wyświetlania zdjęć. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości, a Ty ewentualnie nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji. Jeżeli ręcznie ponownie pozwolisz na wyświetlanie zdjęć, wówczas ponownie uruchomi się proces monitorowania.

USŁUGA E-MAIL MARKETINGU „MAILCHIMP“

Korzystamy z usługi e-mail marketingu „MailChimp“ oferowanej przez Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, strona internetowa: https://mailchimp.com/; w dalszej części zwaną: „MailChimp“).

Jeżeli zarejestrowałeś się do otrzymywania newslettera, wówczas dane podane podczas rejestracji będą zapisywane oraz przetwarzane na serwerach MailChimp w USA. Mailchimp stosuje zapisy porozumienia EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Rocket Science Group możesz znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG . MailChimp na nasze zlecenie przetwarza te informacje w celu wysyłki oraz analizy newsletterów. Newslettery zawierają tzw. „web-beacon“, są to pliki wielkości piksela, które są pobierane z serwera MailChimp podczas otwierania newslettera. Podczas otwierania newslettera gromadzone są informacje techniczne takie jak stosowana przeglądarka internetowa, moment otwarcia strony oraz adres IP. Te informacje są przetwarzane w celu analizy oraz ulepszeń technicznych naszego serwisu. Poza tym analizuje się to, czy i kiedy newslettery są otwierane oraz jakie linki są klikane przez czytających. Te informacje można teoretycznie przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Jednakże ani my ani MailChimp nie zamierzamy obserwować poszczególnych odbiorców; analiza wskazanych informacji służy raczej do tego, aby zidentyfikować przyzwyczajenia i preferencje czytelnicze naszych odbiorców, aby w ten sposób móc następnie odpowiednio dostosowywać, optymalizować i zarządzać treścią opracowywanych przez nas newsletterów. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez MailChimp jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Informujemy Ciebie, że w dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania reklamy bezpośredniej oraz przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie ponosząc przy tym innych kosztów z wyjątkiem kosztów przekazania informacji określonych w taryfach podstawowych. W tym zakresie przysługuje Ci ogólne prawo wyrażenia sprzeciwu bez podawania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Po wykonaniu Twojego prawa do sprzeciwu Twoje dane związane z marketingiem bezpośrednim zostaną usunięte. W tym celu kliknij na link dezaktywujący znajdujący się w danym mailu lub prześlij nam swój sprzeciw poprzez użycie danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

W ten sposób zakończy się przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera oraz w celu przeprowadzania analiz statystycznych. Oddzielny sprzeciw wobec wysyłki newslettera za pośrednictwem MailChimp czy też wobec przeprowadzania analizy statystycznej nie jest możliwy.

Alternatywnie możesz złożyć sprzeciw na stronie https://www.aboutads.info/choices/ oraz https://www.youronlinechoices.com/ (dotyczy obszaru Unii Europejskiej). Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”.

Poza tym MailChimp – zgodnie z informacjami własnymi – może wykorzystywać przekazane dane do optymalizacji i ulepszania własnych usług np. w celu technicznej optymalizacji procesu wysyłki oraz prezentacji newslettera. MailChimp – zgodnie z informacjami własnymi – nie przetwarza danych w celu kierowania do Ciebie własnej reklamy ani też nie przekazuje tych danych osobom trzecim.

Może się jednak zdarzyć, że Ty jako odbiorca newslettera zostaniesz przekierowany na stronę internetowąMailChimp na przykład w sytuacji, gdy w przypadku problemów z wyświetlaniem newslettera w programie pocztowym klikniesz na link zawarty w newsletterze umożlwiający otwarcie newslettera na stronie internetowej. W związku z powyższym informujemy Ciebie, że na stronie internetowej MailChimp mogą być stosowane dalsze usługi analityczne i ciasteczka, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe na zlecenie MailChimp. Z naszej strony nie mamy wpływu na tego rodzaju przetwarzanie danych.

USŁUGA E-MAIL MARKETINGU „EMARSYS“

W celu wysyłki newsletterów korzystamy z usługi e-mail marketingu „Emarsys“ oferowanej przez spółkę Emarsys eMarketing Systems AG z siedzibą przy Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Monachium, strona internetowa: https://www.emarsys.com/de w dalszej części zwaną: „Emarsys“). Emarsys jest usługą, która pozwala organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane podane przez Ciebie w cellu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przetwarzane również na serwerach Emarsys w USA.

Nasze newslettery przesyłane za pośrednictwem Emarsys umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców newslettera. W tym zakresie analizoe może być poddane między innymi to, ilu odbiorców otwarło wiadomość z newsletterem oraz jak często klikano na określony link w newsletterze. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można ponadto poddać analizie, czy po kliknięciu na link zawarty w newsletterze doszło do uprzednio zdefiniowanego działania (np. do zakupu określonego produktu na naszej stronie internetowej).

Analiza podanych informacji służy do identyfikacji zachowań czytelniczych odbiorców, aby w ten sposób móc odpowiednio dostosowywać treści newslettera oraz zarządzać nimi. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Te dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia umowy. Jeżeli zgłoszenie do otrzymywania newslettera nastąpi w innym momencie aniżeli zawarcie umowy, wówczas dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia operacji korzystania. Przedmiotowe dane zostaną usunięte w momencie zakończenia prenumeraty newslettera. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez Emarsys oraz nie mamy na niego żadnego wpływu. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych oraz ochrony Twojej prywatności znajdziesz na https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/.

Informujemy Ciebie, że w dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania reklamy bezpośredniej oraz przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie ponosząc przy tym innych kosztów z wyjątkiem kosztów przekazania informacji określonych w taryfach podstawowych. W tym zakresie przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu bez podawania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Po wykonaniu Twojego prawa do sprzeciwu Twoje dane związane z marketingiem bezpośrednim zostaną usunięte. W tym celu kliknij na link dezaktywujący znajdujący się w danym mailu lub prześlij nam swój sprzeciw poprzez użycie danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

W ten sposób zakończy się przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera oraz w celu analiz statystycznych. Oddzielny sprzeciw wobec wysyłki newslettera za pośrednictwem Emarsys czy też wobec analizy statystycznej nie jest możliwy.

PROŚBY O OPINIE ZA POŚREDNICTWEM TRUSTPILOT

W celu złożenia zapytania dotyczącego opinii klientów korzystamy z portalu „Trustpilot”, usługę firmy Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Dania). Nach Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie online przekazujemy dane konieczne, aby złożyć opinię na portalu „Trustpilot”, takie jak produkt, nazwa i adres e-mail oraz numer zamówienia.„Trustpilot“przetwarza te dane, aby przesłać drogą e-mailową link w celu złożenia opinii na temat naszych produktów („feedback-email”). Dane te zapisywane są przez „Trustpilot“przez trzy lata. Feedback-emaile usuwane są po 30 dniach.

Opinię można oddać po kliknięciu na przesłany link. Po wybraniu oceny gwiazdek można wpisać własny tekst oceniający, jak również imię/pseudonim, pod którym widniała będzie opinia na portalu Trustpilot oraz pod którym widniała ona będzie na kanałach społecznościowych takich jak Facebook czy Google, gdzie zostaną one opublikowane.

„Trustpilot“ nie będzie przetwarzał istotnych danych w państwach trzecich, chyba że, zostały podjęte konieczne środki, aby zapewnić poziom ochrony danych gwarantowany na terenie UE. Zaliczają się do nich decyzja stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony Komisji UE oraz zakończenie przyjętych lub zatwierdzonych standardowych klauzul ochrony danych. Oprócz tego Trustpilot podjął dalsze własne środki ochrony (np. szyfrowanie danych) i wdrążył wyłącznie tych podwykonawców przetwarzania danych, którzy podjęli ze swojej strony dodatkowe środki ostrożności, aby zapobiec dostępowi osób trzecich. Kopię standardowych klauzul ochrony danych można uzyskać zwracając się do „Trustpilot“.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6, ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na uzyskaniu opinii klientów w celu regularnego ulepszania naszych produktów i ofert oraz na korzystaniu z usług usługodawcy w celu optymalizacji i przesyłania oraz opublikowania opinii klientów.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo pod: https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-termsoraz https://legal.trustpilot.com/for-businesses/data-processing-agreement .

Mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mogą Państwo przesłać nam swoje zastrzeżenia za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w zakładce „odpowiedzialny dostawca”.

PAYMENT SERVICE PROVIDER (PSP)/ OFERENCI USŁUG PŁATNICZYCH

PAYPAL

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci możliwość realizacji płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest spółka PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (w dalszej części zwana: “PayPal”).

Wybierając płatność za pośrednictwem PayPal podane przez Ciebie dane płatnicze zostaną przekazane do PayPal. Twoje dane zostaną przekazane PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez PayPal jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

SOFORT BY KLARNA

Jeżeli składając swoje zamówienie wybierzesz rodzaj płatności „SOFORT“, wówczas w ramach realizacji płatności podane przez Ciebie dane przekażemy spółce Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; strona internetowa: https://www.sofort.de/; w dalszej części zwanej „SOFORT“).

„SOFORT“ jest modelem dokonywania przelewów bezpośrednich, w przypadku którego formularz przelewu może zostać wypełniony już podczas procesu składania zamówienia, a przelew zrealizowany w czasie rzeczywistym. W tym celu zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług płatniczych SOFORT.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych jest konieczne w szczególności w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez SOFORT jak również nie mamy na niego żadnego wpływu. Dalsze informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez SOFORT“ znajdziesz na stronie internetowej https://www.sofort.de/datenschutz.html.

KLARNA

Jeżeli składając swoje zamówienie wybierzesz opcję płatności „Faktura Klarna“ lub „Zakupy na raty Klarna“ oferowaną przez spółkę Klarna GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; strona internetowa: https://www.klarna.com/de/; w dalszej części zwanej „Klarna“), wówczas Klarna na podstawie przekazanych przez Ciebie danych dokona weryfikacji Twojej tożsamości i zdolności płatniczej. Szczegóły znajdziesz w informacjach, które pojawią się w trakcie procesu rezerwowania / zamawiania. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych w związku z realizacją płatności stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych jest konieczne w szczególności w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe.

W tym zakresie Klarna i my mamy uzasadniony prawnie interes w przekazaniu danych osobowych użytkownika, którego dane dotyczą. Klarna i my potrzebujemy tych danych, aby uzyskać informacje od wywiadowni gospodarczych mające na celu weryfikację tożsamości oraz zdolności płatniczej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych. Mogą to być wywiadownie gospodarcze wskazane na stronie internetowej https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy .

W związku z powyższym przetwarzanie danych jest konieczne również w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe.

W celu weryfikacji zdolności płatniczej Klarna zwróci się do dostawców usług płatniczych realizujących płatność o przekazanie informacji dotyczących użytkownika, którego dane dotyczą, oraz będzie przetwarzać te dane w celu obliczenia wartości prawdopodobieństwa z zastosowaniem uznanej, naukowej procedury matematyczno-statystycznej mającej na celu prognozę ryzyka kredytowego (tworzenie „wartości scoringowych“). Analiza wartości scoringowych umożliwia Klarna podjęcie decyzji w sprawie zawarcia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Oprócz danych adresowych uwzględniane są również informacje dotyczące oczekiwanego w przyszłości zachowania płatniczego jak również wartości prawdopodobieństwa związane z zachowaniem płatniczym spodziewanym w przyszłości. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez Klarna jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Klarna znajdziesz na stronie internetowej

https://www.klarna.com/de/datenschutz/ oraz https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Jednakże Klarna nadal będzie uprawniona do przetwarzania i przekazywania danych klientów, jeżeli będzie to konieczne w celu zgodnej z umową realizacji płatności lub będzie to wynikać z obowiązujących przepisów ustawowych lub z decyzji urzędowych lub sądowych. Z Klarna można się skontaktować mailowo datenschutz@klarna.de.

AMAZON PAYMENTS

Na naszej stronie internetowej masz możliwość dokonywania płatności za pomocą Amazon Payments. Wybierając ten rodzaj zapłaty płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg (w dalszej części zwanego: „Amazon Payments“), któremu oprócz danych dotyczących Twojego zamówienia przekazujemy również Twoje dane osobowe podane nam w ramach procesu zamawiania. Twoje dane zostaną przekazane Amazon Payments na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe.

Na podstawie przekazanych danych Amazon Payments sporządza potwierdzenie transakcji (pokwitowanie) oraz – w razie konieczności – przeprowadza weryfikację tożsamości oraz zdolności płatniczej. W tym zakresie Amazon Payments ma uzasadniony prawnie interes w przekazaniu danych osobowych kupującego i przetwarza je między innymi w celu uzyskania od wywiadowni gospodarczych informacji mających na celu weryfikację tożsamości oraz zdolności płatniczej. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Podczas badania zdolności płatniczej stosowane są procedury matematyczno-statystyczne, których celem jest obliczenie ratingu w zakresie prawdopodobieństwa braku płatności (tzw. obliczenie wartości scoringowej). Amazon Payments stosuje uzyskaną wartość scoringową jako podstawę do podjęcia decyzji na temat udostępnienia określonych metod płatniczych. Wartość scoringowa jest oblicza w oparciu o uznane procedury naukowe.

Oprócz danych adresowych uwzględniane są również informacje na temat oczekiwanego w przyszłości zachowania płatniczego oraz wartości prawdopodobieństwa związane z zachowaniem płatniczym spodziewanym w przyszłości. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez Klarna jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Z Amazon Payments można się skontaktować mailowoeu-privacy@amazon.lu . Dalsze informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez Amazon Payments znajdziesz na stronie internetowej https://pay.amazon.com/de/help/201751600.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Amazon Payments nadal będzie uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych klientów, jeżeli będzie to konieczne w celu zgodnej z umową realizacji płatności (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO) lub będzie to wynikać z obowiązujących przepisów ustawowych lub z decyzji urzędowych lub sądowych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO).

PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM STRIPE

Kolejny sposób płatności zapewnia Ci dostawca usług płatniczych Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlandia).Twoje dane są przekazywane Stripe, przy czym Stripe na podstawie przekazanych przez Ciebie danych (nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, numer banku, ewentualnie numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji) może przeprowadzać weryfikację tożsamości oraz zdolności płatniczej. Szczegóły znajdziesz w informacjach, które pojawią się w trakcie procesu rezerwowania. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit b) RODO. Przetwarzanie danych jest konieczne w szczególności w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe.

W ramach weryfikacji tożsamości oraz zdolności płatniczej przeprowadzanej na podstawie Twoich danych Stripe i my mamy uzasadniony prawnie interes w przekazaniu danych osobowych użytkownika, którego dane dotyczą. Stripe i my potrzebujemy ich, aby uzyskać informacje od wywiadowni gospodarczych mających na celu weryfikację tożsamości oraz zdolności płatniczej (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Mogą to być wywiadownie gospodarcze wskazane na stronie internetowej https://stripe.com/de/privacy .

Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych.

Dalsze informacje dotyczące zasad ochrony danych serwisu Stripe są dostępne na stronie internetowej: www.stripe.com/de/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Jednakże Stripe nadal będzie uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych klientów, jeżeli będzie to konieczne w celu zgodnej z umową realizacji płatności lub będzie to wynikać z obowiązujących przepisów ustawowych lub z decyzji urzędowych lub sądowych. Ze Stripe można się skontaktować mailowo info@stripe.com.

ZAPŁATA ZA POBRANIEM

Dodatkowo masz możliwość zapłaty za pobraniem. Jeżeli zdecydujesz się na ten rodzaj zapłaty wyślemy Twoje niezbędne dane do firmy wysyłkowej (np. do Poczty Polskiej Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa). Przekazanie Twoich danych odbędzie się zgodnie z podstawą prawną wg. art. 6ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danychjest szczególnie ważne w przypadku zawarcia umowy. Jeśli nie udostępnisz nam swoich danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zamówienia. Nie mamy zarówno informacji na temat okresu przechowywania Twoich

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH / USTALENIA ADRESU / WINDYKACJI

Zastrzegamy sobie prawo, aby w przypadku braku płatności przekazać dane podane w momencie złożenia zamówienia – w przypadku wystąpienia uzasadnionego prawnie interesu określonego w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO – kancelarii adwokackiej oraz/ lub zewnętrznym podmiotom (np. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) w celu ustalenia adresu oraz/ lub egzekwowania przepisów prawnych.

Poza tym Twoje dane będą przekazywane również wtedy, gdy będzie to wymagane do realizacji naszych praw jak również praw naszych jednostek powiązanych, naszych partnerów handlowych, naszych pracowników oraz / lub użytkowników naszej strony internetowej. Twoje dane nie będą w żadnym przypadku sprzedawane czy użyczane osobom trzecim. Przekazanie tych danych osobom trzecim nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

HOSTING

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych, które służą udostępnianiu następujących usług: usługi w zakresie infrastruktury i platformy internetowej, moce obliczeniowe, zasoby pamięci oraz usługi w zakresie baz danych, usługi w zakresie bezpieczeństwa oraz konserwacji technicznej. W tym zakresie będą przetwarzane wszelkie dane, które są konieczne w celu prowadzenia i korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych w celu realizowania niniejszej oferty reklamowej zamieszczanej w Internecie. Poprzez stosowanie zewnętrznych usług hostingowych dążymy do efektywnego i bezpiecznego udostępnienia naszej oferty reklamowej. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia i korzystania ze strony internetowej oraz przetwarzanie danych za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług hostingowych jest bezwzględnie wymagane w celu prowadzenia strony internetowej. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI PODMIOTÓW TRZECICH

Na naszej stronie internetowej zamieszczane są treści podmiotów trzecich takie jak materiały wideo, mapy, RSS feeds lub materiały graficzne pochodzące z innych stron internetowych. W przypadku zamieszczania tego rodzaju treści zawsze wychodzimy z założenia, że podmioty oferujące te treści (“podmioty trzecie”) korzystają z adresów IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP treści te nie mogą być przesyłane do przeglądarki internetowej danego użytkownika. Adres IP jest tym samym wymagany w celu wyświetlenia tych treści.

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby korzystać tylko z treści takich podmiotów trzecich, którzy przetwarzają adres IP wyłącznie do tego, aby przekazywać przedmiotowe treści. Jednakże nie mamy wpływu na to, jeżeli podmioty trzecie przetwarzają adresy IP np. do celów statystycznych. Jeżeli poweźmiemy tego rodzaju informacje, wówczas poinformujemy Ciebie o tym.

W przypadku niektórych podmiotów trzecich możliwe jest przetwarzanie danych poza obszarem Unii Europejskiej.

Wobec takiego działania możesz wyrazić swój sprzeciw, instalując JavaScript blocker np. dodatek do przeglądarki internetowej ‚NoScript’ (www.noscript.net) lub wyłączając JavaScript w swojej przeglądarce internetowej. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

WORKABLE

Poprzez https://bananabeauty.workable.com/ korzystamy z narzędzia rekrutacyjnego workable (Workable Software Limited, 21a Kingly Street, 2nd Floor, Londyn). Dane przekazane przez Ciebie w trakcie rekrutacji są przetwarzane przez workable. Przetwarzanie danych przez workable następuje na terenie Unii Europejskiej. Stosujemy to narzędzie, aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz zaoferować Ci dodatkowe usługi. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez workable znajdziesz na stronie internetowej https://www.workable.com/privacy. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez workable jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Podczas rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem tego narzędzia możesz również wykorzystać i podać swoje dane zapisane w serwisie LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View CA 94043). Jeżeli wybierzesz tę funkcję, LinkedIn otrzyma informację, że łączysz się z LinkedIn ze strony https://bananabeauty.workable.com/. W ten sposób Twoje dane są przekazywane serwisowi LinkedIn. Poza tym Twoje dane zapisane w serwisie LinkedIn (dane podane w profilu takie jak nazwisko, zdjęcia, hasła profilowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności i listy polecające jak również adres e-mail powiązany z LinkedIn, numery telefonów oraz inne dane kontaktowe powiązane z twoim kontem w serwisie LinkedIn) są przekazywane do workable. Przekazanie danych z LinkedIn do workable odbywa się na podstawie otrzymanej od Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie1 lit. a) RODO. Przekazanie Twojego adresu IP serwisowi LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Celem tego rodzaju przetwarzania danych jest również ulepszenie oferty naszych usług oraz opracowanie naszej strony internetowej w sposób bardziej atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika LinkedIn przetwarza dane również poza obszarem Unii Europejskiej, stosuje jednakże zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich standardów w zakresie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez LinkedIn jak również nie mamy na niego żadnego wpływu. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez LinkedIn znajdziesz na stronie internetowej https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Dalsze informacje dotyczące korzystania z danych przez aplikacje znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/1207?lang=de

W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w serwisie LinkedIn, przesyłając nam stosowną wiadomość (por. dane kontaktowe w części „Administrator“). Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO). Synchronizację danych możesz dezaktywować w ustawieniach serwisu LinkedIn na stronie internetowej https://www.linkedin.com/psettings/permitted-services .

Poza tym przysługuje Ci prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania innych Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

GOOGLE RECAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi “Google reCAPTCHA” (w dalszej części zwanej “reCAPTCHA”). Dostawcą tej usługi jest Google.

Stosowanie reCAPTCHA ma zapewnić weryfikację tego, czy dane podawane na stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są podawane przez człowieka czy też są generowane przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową. Analiza ta rozpoczyna się w sposób automatyczny po przejściu użytkownika na stronę internetową. W trakcie analizy reCAPTCHA przetwarza różne informacje (np. adres IP, czas pobytu użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Google przetwarza Twoje dane osobowe również na terenie USA i stosuje zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Analizy reCAPTCHA są prowadzone przez cały czas w tle. Nie zostaniesz informowany o tym, że w danym momencie przeprowadzana jest dana analiza.

Te dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony prawnie interes polega na ochronie naszych ofert reklamowych przed nieuprawnionym zautomatyzowanym szpiegowaniem oraz przed niepożądanymi reklamami mailowymi (SPAM). Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez reCAPTCHA oraz nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz klauzulę informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

GOOGLE AJAX SEARCH API

Stosujemy Google AJAX Search API jako główną wyszukiwarkę. Zintegrowana wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe stosownie do treści niniejszej oferty internetowej.

Do informacji użytkowników w oknie wyszukiwania pojawia się tekst„Wyszukaj na Google™…“. Jeżeli użytkownik wybierze pole do wprowadzania danych w oknie wyszukiwania i wpisze tam szukane hasło, wtedy pod oknem wyszukiwania pojawi się dodatkowy link odsyłający do informacji dotyczących ochrony danych.

Dane będą przekazywane do Google dopiero wtedy, gdy aktywujesz okno wyszukiwania, uruchomisz wyszukiwanie pełnotekstowe i w ten sposób otworzysz stronę z wynikami wyszukiwania. Poprzez korzystanie z funkcji wyszukiwania na stronie z wynikami wyszukiwania Twoje dane są równocześnie przekazywane do Google. Do tych danych należą między innymi wprowadzone przez Ciebie hasła wyszukiwania oraz adres IP używanego przez Ciebie komputera. Jeżeli otworzysz nasze oficjalne strony internetowe bez aktywowania Google AJAX Search API, wówczas nie będą przekazywane do Google żadne dane. Niniejszym informujemy Ciebie, że przetwarzanie potencjalnie przekazanych danych osobowych pozostaje w gestii Google i nie mamy żadnego wpływu na rodzaj i zakres przekazanych danych ani też na ich dalsze przetwarzanie. Jeżeli równocześnie jesteś zalogowany na Google, wówczas Google jest w stanie przyporządkować informacje bezpośrednio do Twojego profilu użytkownika. Jeżeli chcesz uniknąć zbierania informacji profilowych dotyczących Twojej osoby, to powinieneś się wylogować.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych służy do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej oraz do oferowania Tobie dodatkowych usług. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Google jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje Google dotyczące stosowania danych użytkowników (klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych) znajdziesz na stronie internetowej: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Ciasteczka już zapisane możesz w dowolnym momencie usunąć. Może to być przeprowadzane również w sposób zautomatyzowany. Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”. W przypadku dezaktywacji ciasteczek z naszej strony internetowej może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

GOOGLE WEB FONTS

W celu jednolitego wyświetlania czcionek stosujemy tzw. web fonts (czcionki internetowe) udostępnione przez Google. Otwierając określoną stronę Twoja przeglądarka internetowa pobiera wymagane czcionki internetowe do podręcznej pamięci przeglądarki internetowej, co pozwala na prawidłowe wyświetlanie tekstów i czcionek.

W tym celu stosowana przez Ciebie przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Tym samym Google uzyskuje informacje o tym, że nasza strona internetowa została otwarta z Twojego adresu IP. Google przetwarza Twoje dane osobowe również na terenie USA i stosuje zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Podstawę korzystania z czcionek internetowych Google stanowi nasz interes polegający na jednolitym i atrakcyjnym przedstawieniu naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Google jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące Google Web Fonts znajdziesz na stronie internetowej https://developerzdaniegoogle.com/fonts/faq oraz w klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

GOOGLE TAG MANAGER

Na naszej stronie internetowej stosujemy Google Tag Manager. Google Tag Manager jest rozwiązaniem pozwalającym osobie oferującej usługi zarządzanie tagami na stronie internetowej poprzez interfejs. Samo narzędzie Tag Manager (implementujące tagi) jest domeną bez ciasteczek i nie zapisuje żadnych danych osobowych. Narzędzie to służy do uruchomienia innych tagów, które mogą zapisywać różne dane. Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeżeli dokonano dezaktywacji na płaszczyźnie domeny lub ciasteczek, wówczas dotyczy ona wszystkich tagów śledzących, które są implementowane za pomocą Google Tag Manager.

FILMY YOUTUBE

Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki (plug-ins) platformy udostępniającej materiały wideo YouTube.de lub YouTube.com, serwisu, który – reprezentowany przez Google – prowadzi spółka YouTube LLC (główna siedziba w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“). Dzięki wtyczkom możemy przedstawiać na naszej stronie internetowej materiały wizualne („wideo“), które opublikowaliśmy na stronie Youtube.de lub Youtube.com.

Wszystkie filmy wideo są zintegrowane z naszą stroną w „rozszerzonym trybie ochrony danych“, co oznacza, że żadne dane dotyczące Ciebie jako użytkownika nie będą przekazywane YouTube, jeżeli nie włączysz filmu wideo. Podane poniżej dane zostaną przekazane dopiero wtedy, gdy włączysz film wideo. Z naszej strony nie mamy wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych.

Odwiedzając stronę internetową YouTube otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną podstronę naszej strony internetowej. Poza tym przekazywane są dane wskazane w części „Dane dostępowe“. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które jesteś zalogowany, lub też, czy istnieje konto użytkownika. Jeżeli jesteś zalogowany na Google, wówczas Twoje dane zostają bezpośrednio przyporządkowane do Twojego konta. Jeżeli nie życzysz sobie przyporządkowania do Twojego profilu na YouTube, musisz się wylogować, zanim aktywujesz przycisk. YouTube zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i przetwarza je do celów reklamy, badania rynku oraz/lub opracowania strony internetowej w sposób zgodny z potrzebami. Tego rodzaju analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu przekazywania reklamy odpowiadającej potrzebom użytkowników oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Google przetwarza Twoje dane osobowe również na terenie USA i stosuje zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych służy do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej oraz do oferowania Tobie dodatkowych usług. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez YouTube jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych przez YouTube znajdziesz w klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych na stronie internetowej https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Ciasteczka już zapisane możesz w dowolnym momencie usunąć. Może to być przeprowadzane również w sposób zautomatyzowany. Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”. W przypadku dezaktywacji ciasteczek z naszej strony internetowej może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

VIMEO

W celu zamieszczania materiałów wideo na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki Vimeo. Vimeo jest prowadzone przez spółkę Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Dzięki wtyczkom możemy przedstawiać na naszej stronie internetowej materiały wizualne („wideo“), które opublikowaliśmy na stronie www.vimeo.com .

Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, wówczas zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W ten sposób serwery Vimeo otrzymają informację, którą stronę internetową odwiedziłeś. Jeżeli jesteś zalogowany w serwisie Vimeo jako jego członek, Vimeo przyporządkuje tą informację do Twojego osobistego konta użytkownika. Korzystając z wtyczki – np. w przypadku odtwarzania filmu wideo poprzez aktywowanie przycisku play – informacja ta jest również przypisywana do Twojego konta użytkownika. Vimeo zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i przetwarza je do celów reklamy, badania rynku oraz/lub opracowania strony internetowej w sposób zgodny z potrzebami. Tego rodzaju analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu przekazywania reklamy odpowiadającej potrzebom użytkowników oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych służy do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej oraz do oferowania Tobie dodatkowych usług. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez YouTube jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Zawarliśmy z Vimeo tzw. „standardowe klauzule umowne“, aby zobowiązać Vimeo do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Na żądanie udostępnimy Ci kopię tego porozumienia.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych przez Vimeo znajdziesz na stronie internetowej https://vimeo.com/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Ciasteczka już zapisane możesz w dowolnym momencie usunąć. Może to być przeprowadzane również w sposób zautomatyzowany. Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”. W przypadku dezaktywacji ciasteczek z naszej strony internetowej może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

USŁUGI DO CELÓW STATYSTYCZNYCH, ANALITYCZNYCH I MARKETINGOWYCH

Korzystamy z usług oferowanych przez podmioty trzecie do celów statystycznych, analitycznych i marketingowych. W ten sposób jesteśmy w stanie umożliwić Ci przyjazne dla użytkownika, zoptymalizowane korzystanie ze strony internetowej. Podmioty trzecie wykorzystują do kierowania swoimi usługami ciasteczka (por. część „Ciasteczka“). Dane osobowe nie są przetwarzane, chyba że poniżej przekazano odmienne informacje.

Niektóre podmioty trzecie dają możliwość wyrażenia bezpośredniego sprzeciwu wobec korzystania z danej usługi np. przez umieszczenie ciasteczka opt-out.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Jeżeli aktywujesz odpowiednie ciasteczko opt-out, wtedy zewnętrzny podmiot nie będzie w przyszłości przetwarzał żadnych danych dotyczących Twojego zachowania jako użytkownika. Możliwe jest również złożenie selektywnego sprzeciwu wobec indywidualnie podjętego wyboru zewnętrznych usług. Jeżeli zmienisz przeglądarkę internetową lub stosowane urządzenie końcowe lub też usuniesz wszystkie ciasteczka, to musisz ponownie ustawić ciasteczko opt-out.

Poza tym możesz bezpośrednio wyrazić sprzeciw wobec stosowania ciasteczek na platformie opt-out udostępnionej przez Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) na stronie internetowej https://www.meine-cookiezdanieorg/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html lub na stronie dezaktywacyjnej prowadzonej przez Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative), a dostępnej na stronie https://www.networkadvertising.org/choices/.

Dalsze informacje dotyczące reklamy opartej na preferencjach użytkowania oraz możliwości opt-out są dostępne również pod poniższym linkiem: https://www.youronlinechoicezdaniecom/de/.

Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”.

Poniżej informujemy Ciebie o stosowanych obecnie na naszej stronie internetowej usługach dostawców zewnętrznych oraz o celu i zakresie przetwarzania danych w indywidualnym przypadku oraz o Twoich obecnych możliwościach składania sprzeciwu.

GOOGLE ANALYTICS

Aby móc optymalnie dostosować naszą stronę internetowa do Twoich interesów, stosujemy usługę Google Analytics – usługę analizy stron internetowych dostarczaną przez Google. Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek“ (por. część „Ciasteczka“), które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam poddawane przetwarzaniu.

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Twój adres IP na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie korzystał z tych informacji, aby analizować Twoje korzystanie ze strony internetowej, aby sporządzać raporty na temat aktywności strony internetowej oraz aby świadczyć nam dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz usługi związane z korzystaniem z Internetu.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę internetową nie jest łączony z innymi danymi Google.

Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Tym samym dalsze przetwarzanie adresów IP nastąpi w formie skróconej i w związku z tym można wykluczyć możliwość jego przyporządkowania do konkretnej osoby. Jeżeli doszłoby do przypisania do danych zgromadzonych o Tobie konkretnej osoby, wówczas taka operacja zostanie to natychmiast wyłączona, a dane osobowe od razu usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej oraz stale ją ulepszać. Dzięki statystykom możemy ulepszać naszą ofertę oraz przygotowywać ją w sposób interesujący dla Ciebie jako użytkownika. W przypadkach wyjątkowych, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google stosuje zapisy porozumienia EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Ciasteczka Analytics są usuwane najpóźniej po 14 miesiącach.

Dalsze informacje podmiotu trzeciego, jakim jest Google, znajdziesz na stronach internetowych:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez dokonanie odpowiednich ustawień oprogramowania Twojej przeglądarki internetowej; jednakże zwracamy Ci uwagę, że w takim przypadku może się okazać, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Poza tym możesz zapobiec przekazywaniu danych wygenerowanych przez ciasteczko oraz odnoszących się do Twojego korzystania ze strony internetowej (wraz z Twoim adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną przez kliknięcie na podany poniżej link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Stosowaniu ciasteczek możesz zapobiec również poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym”.

HOTJAR

Poza tym, w celu lepszego i bardziej przyjaznego dla użytkowników przygotowania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Hotjar. Dostawcą tej usługi analitycznej jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com)

To narzędzie rejestruje ruchy na obserwowanych stronach internetowych w tzw. heatmaps.Wszystkie dane są gromadzone w sposób uniemożliwiający ich przyporządkowanie do określonych użytkowników. Otrzymujemy informacje tylko o tym, w jaki sposób użytkownik porusza myszką, gdzie klika i jak daleko przesuwa się na pasku bocznym. Tym samym możemy przygotować naszą stronę internetową lepiej i w sposób bardziej przyjazny dla użytkowników. Poza tym gromadzone są informacje o wielkości monitora urządzenia, o rodzaju urządzenia, informacje o przeglądarce internetowej, o kraju, z którego łączy się użytkownik, oraz na temat preferowanego języka. Jeżeli na danej stronie internetowej pojawią się dane osobowe, wówczas zostaną one przez Hotjar automatycznie zamaskowane. Tym samym nie są one dla nas identyfikowalne.

W celu analizy Twojego zachowania jako użytkownika korzystamy z tzw. „ciasteczek“ (por. część „Ciasteczka“), które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Informacje, które w związku z tym zostaną wygenerowane przez „tracking code“ lub „ciasteczko“ dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, zostaną przesłane na serwery Hotjar i tam zapisane. Z pomocą tracking code zbierane są informacje dotyczące Twojego urządzenia końcowego takie jak adres IP, rodzaj urządzenia i informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja geograficzna (nie tylko kraj), preferowany język prezentacji naszej strony internetowej, odwiedzane strony, data i godzina łączenia się ze stroną internetową. Przed dalszym przetworzeniem Twój adres IP zostanie przez Hojar skrócony. Jeżeli doszłoby do przypisania do danych zgromadzonych o Tobie konkretnej osoby, wówczas taka operacja zostanie to natychmiast wyłączona, a dane osobowe od razu usunięte.

Hotjar będzie wykorzystywał te informacje do analizy sposobu Twojego korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów na temat korzystania oraz do innych usług dotyczących korzystania ze strony internetowej i do analizy internetowej strony internetowej. W celu świadczenia usług Hotjar wykorzystuje usługi również podmiotów trzecich jak np. Google Analytics i Optimizely. Te podmioty trzecie mogą gromadzić informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę internetową podczas wizyty na stronie internetowej takie jak np. ciasteczka czy zapytania o IP. W celu uzyskania bliższych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google Analytics i Optimizely zapoznaj się z odpowiednimiklauzulami informacyjnymi w sprawie ochrony danych osobowych.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Ciasteczka, które stosuje Hotjar, są przechowywane przez różny czas. Niektóre są aktywne przez okres do 365 dni, a niektóre tylko podczas bieżącej wizyty na stronie. Zestawienie okresów przechowywania danych znajdziesz na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. Dalsze informacje na temat spółki Hotjar Ltd. oraz narzędzia Hotjar znajdziesz na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

 • Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz wyrazić w różny sposób:
 • poprzez aktywowanie funkcji do-not-track w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej wspieranej przez Hotjar. Wskazówki, jak aktywować funkcję do-not-track znajdziesz na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich, lub
 • poprzez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutadzdanieinfo/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka,
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić śledzenie Twojego zachowania jako użytkownika.

REKLAMA BEHAWIORALNA ONLINE

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

Ponadto nasza strona internetowa korzysta z funkcji „Website Custom Audiences“ oferowanej przez Facebook (dostawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, informacje o zasadach ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation; w dalszej części zwanego: „Facebook“). Za pomocą tzw. web beacons oraz „facebook pixel“ zapisywane są dotyczące Ciebie informacje statystyczne, które są przetwarzane przez Facebook. Tym samym podczas wizyty w serwisie społecznościowym Facebook lub w innych u użytkowników strony internetowej mogą się wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach również korzystające z tego narzędzia („Facebook ads“).

Za pomocą „Facebook pixel“ Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze przetwarzanie danych, które są gromadzone poprzez zastosowanie tego narzędzia przez Facebook, i dlatego informujemy Ciebie o naszym aktualnym stanie informacji: Poprzez zintegrowanie „Facebook pixel“ Facebook otrzymuje informację, że otwarłeś daną stronę internetową w naszej witrynie lub też kliknąłeś na jedną z naszych reklam. Facebook otrzyma tym samym informację, że otwarłeś określone części naszej strony internetowej. W tym celu Facebook stosuje technologie śledzące jak np. web beacons (piksele śledzące), aby zamieścić ciasteczko na Twoim komputerze. Przekazywane są między innymi dane wskazane w części „Dane dostępowe“. Jeżeli jesteś zarejestrowany w jednym z serwisów oferowanych przez Facebook, wówczas Facebook może przyporządkować Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet w sytuacji, jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, istnieje możliwość, że podmiot ten ustali i zapisze Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym interesie jest to, aby wyświetlać Ci reklamę, która będzie dla Ciebie interesująca, oraz aby w interesujący sposób przygotować Ci naszą stronę internetową. W tym przypadku nie zapisujemy żadnych Twoich danych osobowych. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Facebook jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz na stronie internetowej https://www.facebook.com/about/privacy.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zalogowani użytkownicy mogą wyłączyć funkcję „Facebook Custom Audiences“ na stronie internetowej https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Stosowaniu funkcji „Facebook Custom Audiences“ możesz zapobiec w różnoraki sposób:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • przez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka,
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek.

FACEBOOK ANALYTICS

Ponadto nasza strona internetowa korzysta z funkcji „Facebook Analytics“ oferowanej przez Facebook (dostawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, informacje o zasadach ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation; w dalszej części zwanego: „Facebook“). W celu stosowania Facebook Analytics korzystamy z tzw. „Facebook pixel“, co pozwala na mierzenie zasięgu oddziaływania naszych reklam. W tym celu Facebook stosuje technologie śledzące jak np. web beacons (piksele śledzące), aby zamieścić ciasteczko na Twoim komputerze. Przekazywane są między innymi dane wskazane w części „Dane dostępowe“.

Informacje uzyskane za pomocą „ciasteczek Facebook“ służą nam wyłącznie do celów statystycznych, są nam przekazywane przez Facebook w sposób anonimowy i nie dają nam żadnej wiedzy o osobie użytkownika. Są one przetwarzane przez Facebook zgodnie wytycznymi dotyczącymi ochrony danych Facebook w powiązaniu z Twoim kontem w serwisie Facebook. Nawet w sytuacji, jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, istnieje możliwość, że podmiot ten ustali i zapisze Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Przetwarzanie tych danych nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Poprzez stosowanie Facebook Analytics naszym interesem jest lepsza analiza naszej oferty reklamowej oraz naszych reklam jak również możliwość poprawy oferty usługowej. W tym przypadku nie zapisujemy żadnych Twoich danych osobowych. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Facebook jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Bliższe informacje dotyczące postanowień z zakresu ochrony danychFacebook znajdziesz w odpowiednich wytycznych dotyczących ochrony danych zawartych na stronie internetowej https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zalogowani użytkownicy mogą dezaktywować funkcję „Facebook Analytics“ na stronie internetowej https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Stosowaniu funkcji „Facebook Custom Audiences“ możesz zapobiec w różnoraki sposób:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • przez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka.
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić śledzenie Twojego zachowania jako użytkownika.

GOOGLE ADWORDS CONVERSION

Korzystamy z oferty usług Google Adwords dostarczanych przez Google, aby za pomocą środków reklamowych (tzw. Google AdWords) na obcych stronach internetowych zwrócić uwagę na nasz atrakcyjne oferty. Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy ustalić, w jakim stopniu poszczególne działania reklamowe są skuteczne.

Tego rodzaju środki reklamowe są dostarczane przez Google przez tzw.„Ad Server“. W tym celu stosujemy ciasteczka ad server, dzięki którym możemy mierzyć określone parametry pomiaru skuteczności takie jak np. wyświetlanie reklam lub klikalność przez użytkowników. Jeżeli poprzez reklamę Google przejdziesz do naszej strony internetowej, wówczas Google AdWords zamieści ciasteczko na Twoim urządzeniu końcowym. Te ciasteczka przestają działać z reguły po 30 dniach i nie mają służyć do identyfikacji Twojej osoby. W tym ciasteczku jako wartości analityczne zapisywane są unique cookie-ID, liczba Ad Impressions dla każdego lokowania (frequency), ostatnie impression (istotne dla post-view-conversions) oraz informacje opt out (oznaczenie, że użytkownik nie chce, by kierowano do niego dalsze reklamy).

Te ciasteczka umożliwiają Google ponowną identyfikację Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowej klienta AdWords, a zapisane na jego komputerze ciasteczko nadal jest ważne, wówczas Google i klient mogą się dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tą stronę. Do każdego klienta AdWords zostanie przyporządkowane inne ciasteczko. Google udostępnia nam jedynie analizy statystyczne dotyczące pomiaru skuteczności naszych środków reklamowych.

Za pomocą stosowanych narzędzi marketingowych Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze przetwarzanie danych, które są gromadzone poprzez zastosowanie tego narzędzia przez Google, i dlatego informujemy Ciebie o naszym aktualnym stanie informacji: Poprzez zintegrowanie AdWords Conversion Google otrzymuje informację, że otwarłeś odpowiednią stronę internetową w naszej witrynie lub też kliknąłeś na jedną z naszych reklam. Jeżeli jesteś zarejestrowany w jednym z serwisów oferowanych przez Google, wówczas Google może przyporządkować Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet w sytuacji, jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Google, istnieje możliwość, że podmiot ten ustali i zapisze Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Google przetwarza Twoje dane osobowe również na terenie USA i stosuje zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym interesie jest to, aby wyświetlać Ci reklamę, która będzie dla Ciebie interesująca, aby w interesujący sposób przygotować Ci naszą stronę internetową oraz aby sprawiedliwie obliczyć koszty reklamy. Okres przechowywania danych w Google wynosi maksymalnie 18 miesięcy. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Google znajdziesz na tutaj: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://servicezdaniegoogle.com/sitestats/de.html.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz wyrazić w różny sposób:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • poprzez dezaktywację ciasteczek do conversion tracking, dokonując takich ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby ciasteczka domeny „www.googleadservices.com“ zostały zablokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;
 • poprzez trwałą dezaktywację w swojej przeglądarce internetowej Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy Ciebie, że w takim przypadku może się okazać, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty;
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek.
 • poprzez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka.

GOOGLE REMARKETING

Oprócz Adwords Conversion korzystamy z aplikacji Google Remarketing dostarczanej przez Google. Chodzi tu o procedurę, dzięki której będziemy mogli się do Ciebie ponownie zwrócić. Dzięki tej aplikacji po Twojej wizycie na naszej stronie internetowej możemy Ci wyświetlać nasze reklamy w trakcie Twojego korzystania z Internetu. Dzieje się tak za pomocą ciasteczek zapisanych w Twojej przeglądarce internetowej, dzięki którym Google gromadzi informacje na temat Twojego zachowania jako użytkownika podczas odwiedzin na różnych stronach internetowych oraz poddaje je analizie. W ten sposób Google może ustalić Twoja poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Google – zgodnie z informacjami własnymi Google – nie łączy danych zgromadzonych w trakcie remarketingu z Twoimi danymi osobowymi, które ewentualnie są przetwarzane przez Google. Zgodnie z oświadczeniem Google podczas remarketingu stosowana jest pseudonimizacja danych.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Google jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

W różny sposób możesz zapobiec uczestnictwu w procedurze śledzenia:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • poprzez dezaktywację ciasteczek do conversion tracking, dokonując takich ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby ciasteczka domeny „www.googleadservices.com“ zostały zablokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;
 • poprzez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka.
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek.
 • poprzez trwałą dezaktywację w swojej przeglądarce internetowej Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin.

BING ADS

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie do konwersji i śledzenia Bing Ads firmy Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, w dalszej części zwanej „Microsoft“).

Aby umożliwić analizę korzystania z naszej oferty online, Microsoft zapisuje ciasteczko na komputerze użytkowników. Aby tak się stało, użytkownik musi przejść na naszą stronę internetową poprzez reklamę Microsoft Bing Ads. Microsoft i my możemy w ten sposób stwierdzić, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany do naszej oferty online i dotarł do wcześniej określonej strony docelowej. W ten sposób otrzymujemy tylko informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing i następnie zostali przekierowani na stronę docelową (conversions). Adresy IP nie są zapisywane.

Za pomocą stosowanych narzędzi marketingowych Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Microsoft. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze przetwarzanie danych wywołane przez stosowanie Bing Ads. Microsoft stosuje zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) i tym samym gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa z zakresu ochrony danych. Certyfikat Microsoft możesz sprawdzić na stronie internetowej https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez Microsoft jak również nie mamy na niego żadnego wpływu. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Microsoft znajdziesz na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz wyrazić w różny sposób:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich, lub
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek lub
 • poprzez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka.

Copyright © by Spirit Legal LLP